In 2020 hebben we een special! Meer info?

Check dit of mail info@jodocusjeugdfestival.nl

Privacy policy

Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens deelnemers en vrijwillige leiding Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek

Persoonsgegevens van deelnemers en vrijwillige leiding worden door het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratie deelnemers en leiding;
 • informatieverstrekking over deelname aan het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek;
 • informatieverstrekking betreffende het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek in het algemeen;
 • uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • informatieverstrekking aan derden i.v.m. verzekering(en).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • deelnemersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek de volgende persoonsgegevens van jou en/of jouw kinderen vragen:

 • voornamen;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • roepnaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer(s);
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • informatie betreffende allergieën, ziekten, e.d. - indien relevant voor een veilige begeleiding van de deelnemer(s) tijdens het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek.

De persoonsgegevens worden door het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van:

 • tot maximaal 5 maanden na afloop van het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek en daarna alleen
 • in de financiële administratie voor maximaal 2 jaar.

Met toestemming van (de ouders/verzorgers van) de deelnemers bewaren wij:

 • naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum voor eventueel toekomstige recruitment van vrijwillige leiding voor het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek voor maximaal 20 jaar;
 • naam en e-mailadres ten behoeve van informatieverstrekking betreffende het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek in het algemeen (nieuwsbrief).

Website www.jodocusjeugdfestival.nl

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden geen bezoekersgegevens bijgehouden.

Toepasselijkheid

Deze privacy policy is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).

Verwerking persoonsgegevens

Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een brief te sturen naar het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek, Rodenrijseweg 56, 2651 BV Berkel en Rodenrijs.

Cookies

De website jodocusjeugdfestival.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies kunnen worden gebruikt om een beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat kan worden nagegaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Op onze website worden geen bezoekersgegevens bijgehouden.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Je kunt informatie vinden onder het ‘help’-menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Foto’s

Gedurende het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden van deelnemers en/of vrijwilliger leiding tijdens activiteiten. Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek zal op een verantwoorde manier omgaan met dit beeldmateriaal. Voor gebruik van het beeldmateriaal op de website www.jodocusjeugdfestival.nl en/of op social media zal schriftelijke toestemming gevraagd worden aan (de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van) een ieder die herkenbaar in beeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • reisverzekering deelnemers en vrijwillige leiding Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou en/of jouw kind(eren) te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kunt jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt! Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:

 • Het zoekraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens;
 • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens;
 • Inbraak door een hacker in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens);
 • Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC;
 • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens;
 • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

In bepaalde gevallen is Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Het Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek registreert datalekken.

Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Jodocus Jeugdfestival Bergschenhoek
Rodenrijseweg 56
2651 BV
Berkel en Rodenrijs
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com